Tin tức

[01-02]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-02-01

Thời gian: 0:00 ngày 01/02 - 23:55 ngày 03/02

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 04/02 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x50 vạn, Hồn vô song Trương Phi  X10, Hồn Hạ Hầu Uyên x10

50000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn vô song Trương Phi X20, Hồn Hạ Hầu Uyên x20

100000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn vô song Trương Phi X20, Hồn Hạ Hầu Uyên x20

300000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn vô song Trương Phi X20, Hồn Hạ Hầu Uyên x20

500000 vnđ: Hồn vô song Trương Phi x30, Hồn Hạ Hầu Uyên x30, Lương Thảo x500 vạn

1000000 vnđ: 200 Hồng Sắc Huyền Tinh, Rương Thần Khí Thần x200, Lương Thảo x1.000 vạn

2000000 vnđ: Mảnh thánh - Thanh Long Giáp x120, Bí Tịch x1000, Lương Thảo x2.000 vạn

5000000 vnđ: Tiến Giai Bí Tịch x2000, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x2000, Thần thạch x100, Lương Thảo x5.000 vạn

10000000 vnđ: 100.000 Vàng, 10.000 vạn xu, 10.000 vạn lương, 5.000 Binh Phù

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:.

- Sách Binh Pháp x5000

- Đá Đột Phá x5000

- Lương Thảo x5.000 vạn

Top nạp tính trong thời gian sự kiện.

 

BQT kính báo!