Tin tức

[01-11]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-11-04

Thời gian: 0:00 ngày 01/11 - 23:55 ngày 3/11

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 04/11 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Trương Lỗ X10, Rương Thần Khí Thần x10

50000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Trương Lỗ X20, Rương Thần Khí Thần x20

100000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Trương Lỗ X20, Rương Thần Khí Thần x30

300000 vnđ: Linh Đan x150, Hồn Vô Song Trương Lỗ X20, Rương Thần Khí Thần x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Trương Lỗ x30, Trùng sinh (Đột phá - Chuyên tinh - Thức tỉnh)x5

1000000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x1.000, Thức Tỉnh Hồn x1.000

2000000 vnđ: Giác Tỉnh Đan x1.000, Thiên Mộc Lương x1.000, Tín Vật Bàng Nhược Hi x100

5000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x2000, Đá Đột Phá x2.000, Sách Binh Pháp x2.000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x200

10000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x5.000, Thức Tỉnh Hồn x5.000, Đá Đột Phá x5.000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Linh Đan x1.000

- Son x1.000

- Đan TL vừa x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 03/11 nhận thêm: Trận Kỳ x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 04/11.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S29]FanYue 21562
[S61-S80] [S71]Linh Chi 31931
[S81-S84] [S82]SunQuan 23214
[S85-S86] [S86]Võ Thần 72001
[S87] MrBungBeu 29813
[S88] °•Mai Anh•° 23085
[S89] THIEN 22757
[S90] Rinn 12275

 

BQT kính báo!