Tin tức

[05-04]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-04-08

Thời gian: 0:00 ngày 05/04 - 23:55 ngày 07/04

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 08/04 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x10, Hồn Vô Song Quan Vũ  X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Quan Vũ X20, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Linh Đan x30, Hồn Vô Song Quan Vũ X20, Thiết Khoán x30

300000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Quan Vũ X20, Thiết Khoán x100

500000 vnđ:  Hồn Vô Song Quan Vũ x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200

1000000 vnđ: Gói Tướng Quân Vẫn Thiết x1.000, Thiết Khoán x1.000

2000000 vnđ: Bí tịch x1.000, Binh phù x1.000

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Trận kỳ x2.000, Tiến Giai Bí Tịch x2.000, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x2.000

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Giác Tỉnh Đan x5.000, Sách Binh Pháp x5.000, Bí Tịch x5.000, Danh Vọng x100.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm Thiết Khoán x200. Top giết địch tính trong ngày 07/04

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S3]LƯU BANG 28724
[S61-S72] [S71]Linh Chi 23042
[S73-S76] [S76]TONY 20342
[S77-S78] [S78]THANG NHOC 23081
[S79] TIỂU ĐỈNH 33764
[S80] Củ Chuối 7027
[S81] Triệu 12518
[S82] Xốp Kut3 4873

 

BQT kính báo!