Tin tức

[06-12]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-12-09

Thời gian: 0:00 ngày 06/12 - 23:55 ngày 08/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 09/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Vô Song Lăng Thống X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Vô Song Lăng Thống, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Vô Song Lăng Thống X20, Thiết Khoán x30

300000 vnđ: Lương Thảo x400 vạn, Hồn Vô Song Lăng Thống X20, Thiết Khoán x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Lăng Thống x30, Xu x5.000 vạn, Vàng x5.000

1000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x1.000, Rương Thần Khí Thần x1.000

2000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x1.000, Tẩy tủy chi hôn x1.000, Tinh Phách Song Đầu Long Ngao

5000000 vnđ: Sách Binh Pháp x2000, Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x2000, Đá Đột Phá x2000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Sách Binh Pháp x5.000,Linh Đan x10.000, 100.000 vạn lương

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Rương ngẫu nhiên thiên phá x20

- Rương đấu thương bất kỳ x20

- Tẩy tủy chi hồn x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 08/12 nhận thêm: Thiết Khoán x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 09/12

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S8]CUAHAPBIA 22569
[S61-S80] [S71]Linh Chi 26443
[S81-S86] [S82]SunQuan 25215
[S87-S88] [S87]THE HAO 24311
[S89] THIEN 18008
[S90] Hiểu hông 11141
[S91] Robot 18987

 

BQT kính báo!