Tin tức

[10-01]Event nạp tích lũy..

Đăng ngày: 2020-01-13

Thời gian: 0:00 ngày 10/01 - 23:55 ngày 12/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 13/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Rương thần khí thần x10, Hồn Tư Mã Ý X10, Rương tướng quân vẫn thiết x10

50000 vnđ: Rương thần khí thần x20, Hồn Tư Mã Ý x20, Rương tướng quân vẫn thiết  x20

100000 vnđ: Rương thần khí thần x30, Hồn Tư Mã Ý X20, Rương tướng quân vẫn thiết  x30

300000 vnđ: Rương thần khí thần x50, Hồn Tư Mã Ý X20, Rương tướng quân vẫn thiết  x50

500000 vnđ: Hồn Tư Mã Ý x30, Trùng sinh (Đột phá - Chuyên tinh - Thức tỉnh)x5

1000000 vnđ: Đá đột phá x1.000, Sách binh pháp x1.000

2000000 vnđ: Đan exp tím x1.000, Mảnh tinh lượng vạn năng x1000, Hồn Thiên Mệnh Lữ bố x50

5000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x2000, Sách binh pháp x2000, Đá đột phá x2000, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x200

10000000 vnđ: Linh đan x10.000, Đá đột phá x5.000, Mảnh tinh lượng vạn năng x5.000, Vàng x100.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Thức tỉnh hồn x1000

- Sách binh pháp x1000

- Mảnh tinh lượng vạn năng x1000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 12/01 nhận thêm: Thức tỉnh hồn x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 13/01

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S60]Đại ca 14633
[S61-S80] [S71]Linh Chi 21389
[S81-S96] [S82]SunQuan 24562
[S87-S88] [S87]THE HAO 21918
[S89] THIEN 37416
[S90] Hiểu hông 12009
[S91] Anh Cường 10233
[S92] CUIBAP 10969

 

BQT kính báo!