Tin tức

[10-05]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-05-13

Thời gian: 0:00 ngày 10/05 - 23:55 ngày 12/05

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 13/05 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Tinh Phách Hàn Tuyết x10, Hồn Chu Du  X10, Tiên Thảo x10

50000 vnđ: TTinh Phách Hàn Tuyết x10, Hồn Chu Du X20, Tiên Thảo x20

100000 vnđ: Tinh Phách Hàn Tuyết x20, Hồn Chu Du X20, Tiên Thảo x30

300000 vnđ: Tinh Phách Hàn Tuyết x20, Hồn Chu Du X20, Tiên Thảo x100

500000 vnđ:  Hồn Chu Du x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Tinh Phách Hàn Tuyết x40

1000000 vnđ: Đá Đột Phá x500, Lương Thảo x1.000 vạn

2000000 vnđ: Bí Tịch x1.000, Binh Phù x100

5000000 vnđ: Đá (Né - Chính Xác - Công - Phòng) level10 x1

10000000 vnđ: Lương Thảo x10.000 vạn, Linh đan x10.000, Đổng Tước Lệnh x10.000, Sách Binh Pháp x10.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm: Linh Đan x500. Top giết địch tính trong ngày 12/05.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S49]cuibap 17837
[S61-S72] [S71]Linh Chi 22097
[S73-S76] [S75]Cường Xích L 26292
[S77-S80] [S77]Chuột Cống 18844
[S81] Triệu 19355
[S82] S82TAPCHOI 32776
[S83] Xe XÍCH LÔ 14962
[S84] Nhạc Phi 10075

 

BQT kính báo!