Tin tức

[12-04]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-04-16

Thời gian: 0:00 ngày 12/04 - 23:55 ngày 14/04

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 15/04 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Vô Song Triệu Vân  X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Vô Song Triệu Vân X20, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Vô Song Triệu Vân X20, Thiết Khoán x30

300000 vnđ: Lương Thảo x500 vạn, Hồn Vô Song Triệu Vân X20, Thiết Khoán x100

500000 vnđ:  Hồn Vô Song Triệu Vân x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200

1000000 vnđ: Binh Phù x1.000, Hồn Hoàng Thừa Ngạn x100

2000000 vnđ: Mảnh Thánh - Thanh Long Trụy x120, Thiết Khoán x1.000, Lương Thảo x1.000 vạn

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Sách Binh Pháp x2.000, Thí Luyện Tinh Hồn x2.000, Thần Thạch x100

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Giác Tỉnh Đan x5.000, Sách Binh Pháp x5.000, Lương Thảo x10.000 vạn

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top giết địch:

Top giết địch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm Thiết Khoán x200. Top giết địch tính trong ngày 14/04

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S26]tri hoang 23582
[S61-S72] [S71]Linh Chi 17669
[S73-S76] [S74]ANHEM 15090
[S77-S78] [S78]THANG NHOC 22736
[S79-S80] [S79]LÃO ĐẠI 43681
[S81] Triệu 11678
[S82] S82TAPCHOI 11318
[S83] Võ•Thần 8514

 

BQT kính báo!