Tin tức

[15-11]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-11-18

Thời gian: 0:00 ngày 15/11 - 23:55 ngày 17/11

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 18/11 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh Đan x20, Hồn Vô Song Chu Thái X10, Rương Thần Khí Thần x10

50000 vnđ: Linh Đan x50, Hồn Vô Song Chu Thái X20, Rương Thần Khí Thần x20

100000 vnđ: Linh Đan x100, Hồn Vô Song Chu Thái X20, Rương Thần Khí Thần x30

300000 vnđ: Linh Đan x150, Hồn Vô Song Chu Thái X20, Rương Thần Khí Thần x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Chu Thái x30, Lương thảo x1.000 vạn, Xu x1.000 vạn

1000000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x1.000, Đá Đột Phá x1.000

2000000 vnđ: Thức Tỉnh Hồn x1.000, Thiên Mộc Hương x1.000, Thần thạch x100

5000000 vnđ: Sách Binh Pháp x2000, Thiên Mộc Hương x2000, Giác Tỉnh Đan x2000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Thức Tỉnh Hồn x5.000, Huyễn Trận Tinh Hồn x5.000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Linh Đan x1.000

- Son x1.000

- Đan TL vừa x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 17/11 nhận thêm: Trận Kỳ x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 18/11.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S29]FanYue 27778
[S61-S80] [S71]Linh Chi 35647
[S81-S84] [S82]SunQuan 27213
[S85-S86] [S86]Võ Thần 45153
[S87] TRIỆU VÂN 23344
[S88] 1ThoiTeTua 12858
[S89] THIEN 29370
[S90] Hiểu hông 8006

 

BQT kính báo!