Tin tức

[17-05]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-05-17

Thời gian: 0:00 ngày 17/05 - 23:55 ngày 19/05

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 20/05 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Lưu Bị  X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Lưu Bị X20, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Lưu Bị X20, Thiết Khoán x30

300000 vnđ: Lương Thảo x500 vạn, Hồn Lưu Bị X20, Thiết Khoán x100

500000 vnđ:  Hồn Lưu Bị x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200

1000000 vnđ: Binh Phù x1.000, Tinh hồn Kinh Lôi Phụ Hi x100

2000000 vnđ: Thí Luyện Tinh Hồn x1.000, Thiết Khoán x1.000, Lương Thảo x1.000 vạn

5000000 vnđ: Đá Đột Phá x2000, Sách Binh Pháp x2.000, Thí Luyện Tinh Hồn x2.000, Thần Thạch x100

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Giác Tỉnh Đan x5.000, Sách Binh Pháp x5.000, Lương Thảo x10.000 vạn

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạpđịch từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- 10.000 vạn xu

- 10.000 vạn lương

- 10.000 vàng

- 10.000 Binh pháp tôn tử

 

BQT kính báo!