Tin tức

[18-10]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-10-21

Thời gian: 0:00 ngày 18/10 - 23:55 ngày 20/10

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 21/10 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x20, Hồn Vô Song Thái Sử Từ X10, Rương Thần Khí Thần x10

50000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x50, Hồn Vô Song Thái Sử Từ X20, Rương Thần Khí Thần x20

100000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x100, Hồn Vô Song Thái Sử Từ X20, Rương Thần Khí Thần x30

300000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x150, Hồn Vô Song Thái Sử Từ X20, Rương Thần Khí Thần x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Thái Sử Từ x30, Đổng Tước Lệnh x500, Gói trang bị đỏ x1, lương thảo x1.000 vạn

1000000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x1.000, Đá Đột Phá x1.000

2000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x1.000, Tẩy Tủy Chi Hồn x1.000, Tín Vật Cổ Cơ x100

5000000 vnđ: Sách Binh Pháp x2000, Bí tịch trận thuật x2.000, Huyễn Trận Tinh Hồn x2.000, Mảnh Ôn Hầu Thụ Ấn x100

10000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x5.000, Thức Tỉnh Hồn x5.000, Thụ Ấn Hán Thọ Đỉnh Hầu x100, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Linh Đan x1.000

- Son x1.000

- Đan TL vừa x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 20/10 nhận thêm: Trận Kỳ x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 21/10.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S29]FanYue 28960
[S61-S80] [S71]Linh Chi 23143
[S81-S84] [S82]SunQuan 30151
[S85-S86] [S86]Võ Thần 38910
[S87] MrBungBeu 25987
[S88] provt123 25178
[S89] THIEN 10475
[S90] Đại Cát 7578

 

BQT kính báo!