Tin tức

[22-11]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-11-25

Thời gian: 0:00 ngày 22/11 - 23:55 ngày 24/11

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 25/11 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X10, Rương Thần Khí Thần x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X20, Rương Thần Khí Thần x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X20, Rương Thần Khí Thần x30

300000 vnđ: Lương Thảo x400 vạn, Hồn Vô Song Quan Ngân Bình X20, Rương Thần Khí Thần x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Quan Ngân Bình x30, , Trùng sinh (Đột phá - Chuyên tinh - Thức tỉnh)x5

1000000 vnđ: Tẩy Tủy Chi Hồn x1.000, Giác Tỉnh Đan x1.000

2000000 vnđ: Đá Đột Phá x1.000, Thức Tỉnh Hồn x1.000, Thụ ấn Hàn Thọ Đỉnh Hầu

5000000 vnđ: Sách Binh Pháp x2000, Thí Luyện Tinh Hồn x2000, Đá Đột Phá x2000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Sách Binh Pháp x5.000, Linh Đan x10.000, Hồn Thiên Mệnh Lữ Bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Rương ngẫu nhiên thiên phá x20

- Rương đấu thương bất kỳ x20

- Đan TL vừa x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 24/11 nhận thêm: Tiến giai bí tịch x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 25/11.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S29]FanYue 18963
[S61-S80] [S71]Linh Chi 24907
[S81-S84] [S82]SunQuan 23571
[S85-S86] [S86]Võ Thần 49027
[S87] MrBungBeu 14344
[S88] 1ThoiTeTua 15772
[S89] THIEN 25350
[S90] Hiểu hông 12418

 

BQT kính báo!