Tin tức

[24-01]Event tết

Đăng ngày: 2020-01-24

Thời gian: 0:00 ngày 24/01 - 23:55 ngày 26/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 27/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh đan x100, Hồn Vô Song Tôn Lỗ Ban  X10, Mảnh tinh lượng vạn năng x10

50000 vnđ: Linh đan x200, Hồn Vô Song Tôn Lỗ Ban x20, Mảnh tinh lượng vạn năng  x20

100000 vnđ: Linh đan x300, Hồn Vô Song Tôn Lỗ Ban X20, Mảnh tinh lượng vạn năng x30

300000 vnđ: Linh đan x500, Hồn Vô Song Tôn Lỗ Ban X20, Mảnh tinh lượng vạn năng x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Tôn Lỗ Banx30, Thí luyện tinh hồn x500, Đá đột phá x500

1000000 vnđ: Mảnh tinh lượng vạn năng x1000, Sách binh pháp x1000

2000000 vnđ: Sách binh pháp x1.000, Thiên mộc lương x100, Thức tỉnh hồn x50

5000000 vnđ: Đá đột phá x2000, Sách binh pháp x2000, Thiên mộc lương x2000, Hồn Thiên Mệnh Lữ bố x200

10000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x5000, Thiên mộc lương x5000, Huyễn trận tinh hồn x5000, Hồn Thiên Mệnh Lữ bố x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Thiên mộc lương x1000

- Mảnh tinh lượng vạn năng x1000

- Thức tỉnh hồn x1000

 

3. Top nạp toàn server:

Top nạp lớn nhất toàn server nhận thêm: 

- Hồn thiên mệnh lữ bố x500

- Hồn thiên mệnh gia cát lượng x500

- Vàng x100.000

- Xu x10.000 vạn

- Lương thảo x10.000 vạn

 

BQT kính báo!