Tin tức

[25-10]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-10-28

Thời gian: 0:00 ngày 25/10 - 23:55 ngày 27/10

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 28/10 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x20, Hồn Vô Song Tào Phi X10, Rương Thần Khí Thần x10

50000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x50, Hồn Vô Song Tào Phi X20, Rương Thần Khí Thần x20

100000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x100, Hồn Vô Song Tào Phi X20, Rương Thần Khí Thần x30

300000 vnđ: Đổng Tước Lệnh x150, Hồn Vô Song Tào Phi X20, Rương Thần Khí Thần x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Tào Phi x30, Trùng sinh (Đột phá - Chuyên tinh - Thức tỉnh)x5

1000000 vnđ: Mảnh Tinh Lượng Vạn Năng x1.000, Thức Tỉnh Hồn x1.000

2000000 vnđ: Đan Thể Lực Vừa x1.000, Son x1.000, Tín Vật Chung Linh Nhi x100

5000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x2000, Đá Đột Phá x2.000, Huyễn Trận Tinh Hồn x2.000, Sách Binh Pháp x2.000

10000000 vnđ: Thiên Mộc Lương x5.000, Thức Tỉnh Hồn x5.000, Đá Đột Phá x5.000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Linh Đan x1.000

- Son x1.000

- Đan TL vừa x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 27/10 nhận thêm: Tiến Giai Bí Tịch x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 28/10.

 

Server Tên nhân vật Tích lũy giết đihcj
[S1-S60] [S29]FanYue 16941
[S61-S80] [S71]Linh Chi 26393
[S81-S84] [S82]SunQuan 25425
[S85-S86] [S85]Tham Lam 51593
[S87] THE HAO 16915
[S88] provt123 22177
[S89] THIEN 25257
[S90] Hiểu hông 3716

 

BQT kính báo!