Tin tức

[26-04]Event nạp tích lũy

Đăng ngày: 2019-04-26

Thời gian: 0:00 ngày 26/04 - 23:55 ngày 28/04

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 29/04 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Đá đột phá x10, Hồn Vô Song Điêu Thuyền  X10, Thiết Khoán x10

50000 vnđ: Đá đột phá x20, Hồn Vô Song Điêu Thuyền X20, Thiết Khoán x20

100000 vnđ: Đá đột phá x50, Hồn Vô Song Điêu Thuyền X20, Thiết Khoán x30

300000 vnđ: Đá đột phá x100, Hồn Vô Song Điêu Thuyền X20, Thiết Khoán x100

500000 vnđ:  Hồn Vô Song Điêu Thuyền x30, Gói trang bị đỏ x1, Linh Đan x500, Thiết Khoán x200

1000000 vnđ: Gói tướng quân vẫn thiết x1.000, Rương thần khí thần x1.000

2000000 vnđ: Binh phù x1.000, Tinh Phách Phê Giáp Xích Nhu x100

5000000 vnđ: Thí luyện tinh hồn x2000, Sách Binh Pháp x2.000, Giác Tỉnh Đan x2.000, Thần Thạch x100

10000000 vnđ: Lương Thảo x10.000 vạn, Xu x10.000 vạn, Bác Vong Hầu Thụ Ấn x100, Vàng x100.000

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Đá đột phá x1.000

- Mảnh tinh loợng vạn năng x1.000

- Bác Vong Hầu Thụ Ấn x100

 

BQT kính báo!