Tin tức

[29-11]Event nạp tích lũy.

Đăng ngày: 2019-12-02

Thời gian: 0:00 ngày 29/11 - 23:55 ngày 01/12

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 02/12 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Lương Thảo x100 vạn, Hồn Vô Song Điển Vi X10, Đá đột phá x10

50000 vnđ: Lương Thảo x200 vạn, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đá đột phá x20

100000 vnđ: Lương Thảo x300 vạn, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đá đột phá x30

300000 vnđ: Lương Thảo x400 vạn, Hồn Vô Song Điển Vi X20, Đá đột phá x50

500000 vnđ: Hồn Vô Song Điển Vi x30, Lương thảo x5.000 vạn, Vàng x5.000

1000000 vnđ: Đá đột phá x1.000, Mảnh tinh lượng vạn năng x1.000

2000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x1.000, Tẩy tủy chi hôn x1.000, Thụ ấn Thủ tài bá

5000000 vnđ: SSách Binh Pháp x2000, Thức tỉnh hồn x2000, Đá Đột Phá x2000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x200

10000000 vnđ: Đá Đột Phá x5.000, Sách Binh Pháp x5.000, Thức tỉnh hồn x5.000, Hồn Thiên Mệnh Gia cát lượng x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Rương ngẫu nhiên thiên phá x20

- Rương đấu thương bất kỳ x20

- Linh đan x1.000

 

3. Top giết địch:

Top giết địch tính trong ngày 24/11 nhận thêm: Linh đan x1.000

Quà trả qua thư hệ thống ngày 01/12.

Server Tên nhân vật Tích lũy giết địch
[S1-S60] [S60]Đại ca 16783
[S61-S80] [S71]Linh Chi 19147
[S81-S86] [S81]Chiwu 17931
[S87-S88] [S87]THE HAO 20888
[S89] THIEN 31852
[S90] Rinn 15985
[S91] Robot 11110

20888BQT kính báo!