Tin tức

[31-01]Event Khai Xuân

Đăng ngày: 2020-01-31

Thời gian: 0:00 ngày 31/01 - 23:55 ngày 02/01

Quà sự kiện nhận qua thư hệ thống ngày 03/01 (lưu ý các thành chủ tham gia sự kiện vui lòng không để quá 50 thư tránh mất vật phẩm)

Nội dung:

1. Nạp tích lũy:

20000 vnđ: Linh đan x100, Hồn vô song Khương Duy  X10, Rương tướng quân vẫn thiết x10

50000 vnđ: Linh đan x200, Hồn vô song Khương Duy x20, Rương tướng quân vẫn thiết  x20

100000 vnđ: Linh đan x300, Hồn vô song Khương Duy X20, Rương tướng quân vẫn thiết  x30

300000 vnđ: Linh đan x500, Hồn vô song Khương DuyX20, Rương tướng quân vẫn thiết  x50

500000 vnđ: Hồn vô song Khương Duy x30, Thiết Khoán x500, Lương thảo x1.000 vạn

1000000 vnđ: Rương đấu thương bất kỳ x20, Rương ngẫu nhiên thiên phá x20, mảnh tinh lượng vạn năng x1.000

2000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x1.000, mảnh tinh lượng vạn năng x1.000, Tinh phách Hắc Thủy Mộc Linh x100

5000000 vnđ: Đá đột phá x2000, Sách binh pháp x2000, Thức tỉnh hồn x2000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x200

10000000 vnđ: Thức tỉnh hồn x5000, Thiên mộc lương x5000, Huyễn trận tinh hồn x5000, Hồn Thiên Mệnh Gia Cát Lượng x500

Tích lũy nạp mốc sau sẽ nhận được toàn bộ gói quà mốc trước.

 

2. Top nạp:

Top nạp từng server hoặc cụm server (đối với server đã gộp) nhận thêm:

- Đá chính xác level 10 x1

 

3. Top nạp toàn server:

Top nạp lớn nhất toàn server nhận thêm: 

- Thức Tỉnh Hồn x5000

- Sách Binh Pháp x5000

- Hồn thiên mệnh Gia Cát Lượng x500

 

BQT kính báo!