Tin tức

[Update]Danh sách gói quà

Đăng ngày: 2019-11-04

Danh sách Update gói quà

Mệnh giá Tên gói quà Điểm Vip Nội dung
200.000 Hòm đồng tước lệnh hiếm 2000 Mua có thể được  Đồng tước lệnh*300,  Gói luyện cam*80, Xu*45vạn, Lương thảo*30vạn
200.000 Hòm đá cường hóa hiếm 2000 Mua có thể được Đá c.hóa*450, Đá tinh luyện*300, Bình Trà*50, Lương thảo*600000
100.000 Hòm nuôi thú 1000 Mua có thể được Linh đan*120, Tiên thảo*60, Lương thảo*12vạn, Xu*18vạn
200.000 Hộp bồi dưỡng thú hiếm 2000 Mua có thể được Linh đan*300, Tiên thảo*150, Lương thảo*40vạn, Xu*55vạn
300.000 Hòm nuôi thú hào hoa 3000 Mua có thể được Linh đan*550, Tiên thảo*250, Lương thảo*60vạn, Xu*75vạn
200.000 Hộp mảnh vạn năng hiếm 2000 Mua được mảnh vạn năng 120, gói huấn luyện cam 50, lương thực 30vạn, xu 45vạn
100.000 Hòm mảnh vạn năng tốt 1000 Mua có thể được Mảnh tinh lương vạn năng*30,  Gói luyện cam*25, Lương thảo*23vạn, Xu*28vạn
200.000 Hòm mảnh vạn năng tinh lương hiếm 2000 Mua có thể được mảnh vạn năng tinh lương*50, gói luyện cam*60, Lương thảo*30vạn, Xu*45vạn
200.000 Hộp đá đột phá hiếm 2000 Mua có thể được Đá đột phá*200,  gói luyện cam*60, Lương thảo*30vạn, Xu*45vạn
100.000 Hòm binh thư sơ cấp 1000 Mua được Binh pháp thư*100,  gói luyện cam*25, Xu*28vạn, Lương thảo*23vạn
200.000 Hòm bí tịch tiến giai hiếm 2000 Mua có thể được Bí tịch tiến giai*150, Gói luyện đỏ*50, Lương thảo*40vạn, Xu*50vạn
300.000 Hòm bí tịch tiến giai hào hoa 3000 Mua có thể được Bí tịch tiến giai*300, Gói luyện đỏ*80, Lương thảo*65vạn, Xu*75vạn
500.000 Bí tịch tiến giai*hòm quý giá 5000 Mua có thể được Bí tịch tiến giai*500, Gói luyện đỏ*100, Lương thảo*75vạn, Xu*95vạn
200.000 Hòm quân kỳ hiếm 2000 Mua có thể được trận kỳ*150, Thiệp*50, Lương thảo*40vạn, Xu*50vạn
300.000 Hòm quân kỳ hào hoa 3000 Mua có thể được Trận kỳ*300, Thiệp*150, Lương thảo*65vạn, Xu*75vạn
500.000 Hòm quân kỳ quý 5000 Mua được trận kỳ 500, Thiệp*200, Lương thảo*75vạn, Xu*95vạn
300.000 Quà binh chủng lớn 3000 Mua được Tiến giai bí tịch*300, gói luyện cam*30, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
300.000 Quà quân trận lớn 3000 Mua được trận kỳ 200, gói luyện cam*50, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
200.000 Quà tước vị lớn 2000 Mua có thể được Thiết khoán*200, Thanh vọng*2vạn, Gói huấn luyện đỏ*50, Xu*100vạn
300.000 Gói thức tỉnh 3000 Mua được Đan giác tỉnh*100, Binh pháp thư*50, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
300.000 Quà tướng phủ lớn 3000 Mua có thể được Binh phù*250, Đồng tước lệnh*100, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
300.000 Gói ngự hồn lớn 1 3000 Mua có thể được Rương ác thú ngẫu nhiên*2, Hồn c.hóa*100, Hồn tẩy tủy*100, Lương thảo*100vạn
500.000 Gói ngự hồn 2 5000 Mua có thể được hòm thiên phá ngẫu nhiên*1, Cường hóa chi hồn*100, giác ngộ chi hồn*50, Xu*100vạn
200.000 Gói võ thần 2000 Mua có thể được Bí tịch thượng cổ*200, Định hồn châu*150, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
500.000 Gói túc mệnh 5000 Mua có thể được Túc mệnh huyết tinh*200, Tam sinh thạch*150, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
50.000 Thẻ vương quyền 500 Thẻ vương quyền
100.000 Hộp Bổ Thiên 1000 Mua nhận 100 Bổ Thiên Thạch, Xu 10vạn, lương thảo 10vạn, 10 Gói giáp sĩ vẫn thiết
100.000 Hòm đột phá 4 1000 Mua có thể nhận 100 đá đột phá, xu 50 vạn, 25 vạn lương thảo, 20 thiếp, thiệp 20 cái
100.000 Hộp Đổng Tước 1000 Mua được Đồng tước lệnh*200, Xu*5vạn, lương thảo*5vạn, Binh pháp Tôn Tử*30
300.000 Hộp đá 3000 Mua được đá chính xác cấp 7*1, Xu*200vạn, lương thảo*200vạn, túi luyện cam*20
300.000 Hộp binh chủng 3000 Mua được Bí tịch tiến giai 300 cái, xu 100vạn, lương thảo 100vạn, Hổ phù 10 cái
100.000 Hộp chuyên tinh 1000 Mua được 100 sách binh pháp, 100vạn xu, 50vạn lương thảo, 20 túi luyện cam
100.000 Hộp c.hóa 1000 Mua được Đá c.hóa 400 cái, Đá tinh luyện 200 cái, xu 25vạn, lương thảo 25vạn
50.000 Hộp Thú 500 Mua được Tiên thảo 30 cái, Linh đan 100 cái, xu 5vạn, lương thảo 5vạn
200.000 Hộp Quân trận 2000 Mua được Trận kỳ 300 cái, xu 50vạn, lương thảo 50vạn, túi luyện cam 20 cái
100.000 Hộp mị lực 1000 Mua được Đan TL nhỏ 20 cái, Phụng quán 15 cái, xu 50vạn, lương thảo 50vạn
100.000 Hộp TL 1000 Mua được Đan TL lớn*30, kim thoa*20, xu*50vạn, lương thảo*50vạn
50.000 Hộp mảnh vạn năng 500 Mua được mảnh Vạn năng 100 cái, thiệp 20 cái, xu 5vạn, lương thảo 5vạn
300.000 Hòm mảnh vạn năng tốt 3000 Mua được mảnh Vạn năng tốt*50, túi luyện cam*20, xu*5vạn, lương thảo*5vạn
50.000 Hòm thần khí 500 Mua được rương thần khí (Thần)*10, gói vẫn thiết tướng quân*5, xu*5vạn, lương thảo*5vạn
500.000 Hộp thức tỉnh 5000 Mua nhận Đan thức tỉnh*150, Đồng Tước Lệnh*200, Xu*50 vạn, Lương thảo*50 vạn
500.000 Hộp đá thần 5000 Mua nhận Đá Thần*3, Huyền Tinh Đỏ*8, Xu*50 vạn, Lương thảo*50 vạn
500.000 Hộp đá công 9 5000 Mua có thể nhận 1 Đá Công cấp 9 , 200 vạn xu, 200 vạn lương thảo, 20 túi huấn luyện cam
300.000 Hộp thiết khoán 3000 Mua có thể nhận Thiết khoán 300 cái, danh vọng 3000, xu 80 vạn, lương thảo 80 vạn
300.000 Hộp đột phá 2 3000 Mua nhận Đá đột phá*200, Đồng Tước Lệnh*100, Xu*50 vạn, Lương thảo*50 vạn
300.000 Hộp binh phù 3000 Mua nhận Binh phù*120, Rương ngọc cam*10, Xu*50 vạn, Lương thảo*50 vạn
50.000 Hòm Thiệp 500 Mua được Thiệp*120, Rượu*25, Gói luyện cam*10, Xu*25vạn
200.000 Hòm Thiệp hào hoa 2000 Mua được Thiệp*350, Rượu*50, Xu*60vạn, Lương thảo*55vạn
100.000 Hòm Đồng Tước Lệnh 1000 Mua được Đồng Tước Lệnh*180, Gói luyện cam*50, Xu*35vạn, Lương thảo*25vạn
300.000 Hòm Đồng Tước hào hoa 3000 Mua được Đồng Tước Lệnh*450, Gói luyện cam*120, Xu*70vạn, Lương thảo*65vạn
300.000 Hòm Đồng Tước quý 3000 Mua được Đồng Tước Lệnh*650, Thiệp*150, Xu*90vạn, Lương thảo*80vạn
100.000 Hòm Linh đan 1000 Mua được Linh đan*150, Thiệp*50, Lương thảo*10vạn, Xu*15vạn
200.000 Hòm Linh đan hào hoa 2000 Mua được Linh đan*250, Binh pháp Tôn Tử*50, Xu*45vạn, Lương thảo*35vạn
300.000 Hòm Linh Đan quý 3000 Mua được Linh đan*650, Binh pháp Tôn Tử*100, Xu*70vạn, Lương thảo*65vạn
100.000 Hòm Tiên thảo 1000 Mua được Tiên thảo*100, Rượu*30, Xu*42vạn, Lương thảo*33vạn
200.000 Hòm Tiên Thảo hào hoa 2000 Mua được Tiên thảo*200, Rượu*80, Lương thảo*25vạn, Xu*35vạn
300.000 Hòm Tiên Thảo quý 3000 Mua được Tiên thảo*300, Rượu*150, Lương thảo*45vạn, Xu*55vạn
100.000 Hòm Bổ Thiên Thạch 1000 Mua được Bổ Thiên Thạch*120, Gói Giáp sĩ vẫn thiết*10, Xu*60vạn, Lương thảo*45vạn
200.000 Hòm Bổ thiên hào hoa 2000 Mua được Bổ Thiên Thạch200, Gói Vẫn thiết tướng quân*12, Xu*75vạn, Lương thảo*60vạn
300.000 Hòm Bổ thiên quý 3000 Mua được Bổ Thiên Thạch300, Gói Vẫn thiết tướng quân*20, Xu*95vạn, Lương thảo*60vạn
100.000 Hòm c.hóa tinh luyện 1000 Mua được Đá c.hóa*350, Đá tinh luyện*250, Rượu*30, Lương thảo*45vạn
300.000 Hòm c.hóa hào hoa 3000 Mua được Đá c.hóa*600, Đá tinh luyện*400, Rượu*120, Xu*100vạn
50.000 Hòm mảnh vạn năng hào hoa 500 Mua được Mảnh Vạn năng*100, Gói luyện cam*20, Lương thảo*20vạn, Xu*25vạn
300.000 Hòm mảnh Vạn năng quý 3000 Mua được Mảnh Vạn năng*200, Gói luyện đỏ*50, Lương thảo*50vạn, Xu*65vạn
100.000 Hòm Đá đột phá 1000 Mua được Đá đột phá*100, Gói luyện cam*25, Lương thảo*23vạn, Xu*28vạn
300.000 Hòm Đột phá hào hoa 3000 Mua được Đá đột phá*300, Gói luyện đỏ*80, Lương thảo*70vạn, Xu*90vạn
200.000 Hòm Binh thư 2000 Mua được Sách binh pháp*150, Gói luyện cam*60, Xu*45vạn, Lương thảo*30vạn
300.000 Hòm Binh thư hào hoa 3000 Mua được Sách binh pháp*250, Gói luyện đỏ*80, Xu*90vạn, Lương thảo*70vạn
300.000 Hòm mảnh vạn năng tốt hào hoa 3000 Mua được Mảnh Vạn năng tốt*100, Gói luyện cam*100, Lương thảo*50vạn, Xu*75vạn
1.000.000 Hòm mảnh vạn năng tốt quý 10000 Mua được Mảnh Vạn năng tốt*150, Gói luyện đỏ*80, Lương thảo*70vạn, Xu*90vạn
200.000 Hòm Huyền tinh cam 2000 Mua được Huyền tinh cam*10, Tinh thiết*500, Lương thảo*70vạn, Xu*80vạn
300.000 Hòm Huyền tinh đỏ 3000 Mua được Huyền Tinh đỏ*5, Tinh thiết cao cấp*100, Lương thảo*85vạn, Xu*100vạn
300.000 Hòm bảo thạch tự chọn cấp 7 3000 Mua có thể được Túi bảo thạch tự chọn cấp 7*1,  Đồng tước lệnh*150, Xu*60vạn, Lương thảo*40vạn
500.000 Hòm bảo thạch tự chọn cấp 8 5000 Mua có thể được Túi bảo thạch tự chọn cấp 8*1,  Đồng tước lệnh*250, Xu*100vạn, Lương thảo*80vạn
1.000.000 Hòm bảo thạch tự chọn cấp 9 10000 Mua có thể được Túi bảo thạch tự chọn cấp 9*1,  Đồng tước lệnh*350, Xu*150vạn, Lương thảo*130vạn
200.000 Hòm tử tự 2000 Mua có thể được Thiên mộc lương*200, Thiệp đặc cấp bái sư*10, Xu*50vạn, Lương thảo*45vạn
200.000 Hòm thượng cổ 2000 Mua được Bí tịch thượng cổ*200, Định hồn châu*50, Xu*50vạn, Lương thảo*45vạn
200.000 Hộp số mệnh 2000 Mua có thể được Tam sinh thạch*150, Túc mệnh huyết tinh*50, Xu*40vạn, Lương thảo*35vạn
200.000 Hòm tinh hồn thí luyện hiếm 2000 Mua có thể được thí luyện tinh hồn*200, Gói huấn luyện đỏ*50, Lương thảo*50vạn, Xu*50vạn
300.000 Hòm hào hoa Thí luyện tinh hồn 3000 Mua được Thí luyện tinh hồn*300, Bổ thiên thạch*80, Lương thảo*80vạn, Xu*80vạn
500.000 Hộp thí luyện tinh hồn quý 5000 Mua có thể được Thí luyện tinh hồn*500, Gói luyện đỏ*100, Lương thảo*100vạn, Xu*100vạn
100.000 Hòm binh thư nhỏ 1000 Mua có thể được Binh pháp thư*50, Lương thảo*10vạn, Xu*20vạn
300.000 Hộp binh thư trung 3000 Mua có thể được Binh pháp thư*200, Lương thảo*20vạn, Xu*30vạn
500.000 Hòm binh thư lớn 5000 Mua được Binh pháp thư*300, Lương thảo*30vạn, Xu*60vạn
100.000 Hộp tiến giai nhỏ 1000 Mua có thể được Bí tịch tiến giai*50, Lương thảo*10vạn, Xu*20vạn
200.000  Hòm Tiến Giai Trung  2000 Mua được Bí tịch tiến giai*150, Lương thảo*20vạn, Xu*30vạn
300.000 Hòm tiến giai lớn 3000 Mua được Bí tịch tiến giai*250, Lương thảo*30vạn, Xu*60vạn
300.000 Gói lớn Tướng tinh 3000 Mua có thể được Rương sao lấp lánh*2, Tinh hồn*3000, Lương thảo*100vạn, Xu*100vạn
300.000 Gói huyễn trận lớn 3000 Mua có thể được Huyễn trận tinh hồn*400, binh phù*100, Lương thảo*100vạn, Xu*100vạn
300.000 Gói pháp thuật 3000 Mua có thể được Trận thuật bí tích*300, Đá bổ thiên*50, Lương thảo*100vạn, Xu*100vạn
100.000 Gói nuôi thú 1000 Mua có thể được Linh đan*120, Tiên thảo*60, Lương thảo*12vạn, Xu*18vạn
100.000 Gói đột phá 1000 Mua có thể nhận 100 đá đột phá, xu 50 vạn, 25 vạn lương thảo, 20 thiếp, thiệp 20 cái
200.000 Hòm trận kỳ nhỏ 2000 Mua có thể được Trận kỳ*80, Lương thảo*10vạn, Xu*20vạn
300.000 Hòm trận kỳ 3000 Mua được 140 trận kỳ, Lương thảo*20vạn, Xu*30vạn
500.000 Gói Trận kỳ 5000 Mua có thể được Trận kỳ*220, Lương thảo*30vạn, Xu*60vạn
50.000 60 đồng miêu sát 500 60 đồng miêu sát
100.000 88 đồng miêu sát 1000 88 đồng miêu sát
100.000 98 đồng miêu sát 1000 98 đồng miêu sát
200.000 188 đồng miêu sát 2000 188 đồng miêu sát
200.000 198 đồng miêu sát 2000 198 đồng miêu sát
300.000 298 đồng miêu sát 3000 298 đồng miêu sát
300.000 328 đồng miêu sát 3000 328 đồng miêu sát
500.000 488 đồng miêu sát 5000 488 đồng miêu sát
1.000.000 648 đồng miêu sát 10000 648 đồng miêu sát
1.000.000 Hòm đột phá 3 10000 Mua được Đá đột phá 350,  Đồng tước lệnh 200, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
300.000 Hộp túc mệnh hào hoa 3000 Mua có thể được Tam sinh thạch*200, Túc mệnh huyết tinh*100, Xu*70vạn, Lương thảo*70vạn
500.000 Hòm túc mệnh quý giá 5000 Mua có thể được Tam sinh thạch 300, Túc mệnh huyết tinh 150, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
300.000 Hòm thượng cổ hào hoa 3000 Mua có thể được Thượng cổ bí tịch*300, Định Hồn Châu*200, Xu*50vạn, Lương thảo*50vạn
500.000 Hộp thượng cổ trân quý 5000 Mua có thể được Bí tịch thượng cổ*400, Định hồn châu*300, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
200.000 Khí linh hào hoa 2000 Mua có thể được Huyền thiết chi linh*120, Thần binh lệnh*60, Xu*50vạn, Lương thảo*50vạn
300.000 Hòm khí linh hào hoa 3000 Mua được huyền thiết linh 200, thần binh lệnh 100, Xu*70vạn, Lương thảo*70vạn
500.000 Hộp khí linh trân quý 5000 Mua có thể được Huyền thiết chi linh*300, Lệnh thần binh*150, Xu*100vạn, Lương thảo*100vạn
500.000 Hòm đột phá 4 5000 Mua có thể được Đá đột phá*250, Đá bổ thiên*50, Binh pháp Tôn Tử*100 cuốn, Lương thảo*100vạn

 

BQT kính báo!