• Chu Du

  Mưu Sĩ

  Danh tướng nước Ngô, tướng mạo anh tuấn, tinh thông binh pháp, từng đánh bại Tào quân, lập đại công cho Giang Đông.

   

  "Đã chọn Chu Du, sao còn chọn Gia Cát?"

 • Đại Kiều

  Mưu Sĩ

 • Hoàng Cái

  Thương Binh

  Danh tướng Đông Ngô, tại trận Xích Bích diễn khổ nhục kế cùng Hoàng Cái và Chu Du, đánh bại Tào quân.

   

  Nghe nói Thục quốc có lão tướng họ Hoàng?

 • Lữ Mông

  Kỵ Binh

  Tướng lĩnh Đông Ngô, dũng cảm nhưng thiếu mưu lược, sau khi nghiên cứu binh pháp, dùng kế sách để đánh bại Quan Vũ.

   

  "Ta nguyện làm đao, chém hết những ai cản trở chủ công"

 • Thái Sư Từ

  Cung binh

  Danh tướng Đông Ngô, giỏi bắn cung cưỡi ngựa, trăm phát trăm trúng, vốn là thuộc hạ của Lưu Diệu, sau được Tôn Sách chiêu nạp.

   

  "Ta nguyện làm trâu ngựa để báo đáp công ơn!"

 • Tiểu Kiều

  Mưu Sĩ

 • Tôn Quyền

  Thương Binh

  Vị vua khai quốc nước Ngô, văn võ song toàn, sách lược siêu quần, kế thừa cơ nghiệp của cha, chiếm đóng 36 quận Giang Đông.

   

  "Ta sẽ kế thừa di nguyện của phụ thân!"

 • Tôn Sách

  Thương Binh

  Danh tướng Giang Đông, võ nghệ phi phàm, biệt danh tiểu bá vương, sau thống nhất Giang Đông, do bất cẩn bị đạo chích giết chết.

   

  "Có ta phò trợ, thiên hạ ắt về tay!"

 • Tôn Thượng Nương

  Cung binh

  Em gái Tôn Quyền, xinh đẹp như hoa, thích luyện võ, thành thạo bắn cung cAưỡi ngựa. Sau trận Xích Bích lấy Lưu Bị, khi Thục Ngô bất hòa, về ẩn cư Đông Ngô.

   

  "Chủ công qua được Cung Yêu Trận này hẵng hay!"

 • Điển Vỹ

  Chiến Xa

  Mãnh tướng của Tào Tháo, tướng mạo khôi ngô, sức  vóc hơn người. Khi Trương Tú phản bội Tào Tháo, Điển Vi 1 mình đấu với phản loạn rồi chết.

   

  "Điển Vi thề chết bảo vệ chủ công!"

 • Hàn Đương

  Thương Binh

  Tướng lĩnh Đông Ngô, từng khởi binh cùng Tôn Kiên, công lao vô kể, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nước Ngô và cơ nghiệp Giang Đông vững mạnh.

   

  "Ta thề chết bảo vệ cơ nghiệp của chủ công!"

 • Chu Thái

  Cung binh

  Tướng lĩnh Đông Ngô, từng vì cứu Tôn Quyền ra khỏi vòng vây tại trận Hợp Phì mà trúng hàng chục mũi tên.

   

  "Ta ở đây không ai dám hại chủ công!"

 • Trình Phổ

  Kỵ Binh

  Tướng lĩnh Đông Ngô, từng chinh chiến tứ phương, lập nhiều đại công, phò trợ 3 đời quân vương Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền.

   

  "Lão thần đợi đã lâu rồi!"

Chat với chúng tôi