• Thái văn cơ

  Cung binh

  Tinh thông âm luật, giỏi thơ văn, lúc trẻ đã mất chồng, bị Hung Nô bắt đến Bắc Trường Thành, sau được Tào Tháo mua về, sáng tác "Bi Phẫn Thơ" lưu truyền thiên hạ. 

   

  "Ta chỉ mãi nghệ thôi..."

 • Tào Hồng

  Thương Binh

  Danh tướng nước Ngụy, nóng tính, nhưng trung thành, từng nhiều lần xả thân cứu Tào Tháo. 

   

  "Chủ công mau lên ngựa, truy binh để ta!"

 • Hứa Chử

  Thương Binh

  Cận vệ của Tào Tháo, sức vóc hơn người.Tham gia thảo phạt Tây Lương cùng Tào Tháo, và đấu với Mã Siêu nhưng bất phân thắng bại.

   

  "Chủ công, ta đói rồi!"

 • Hạ Hầu Uyên

  Mưu Sĩ

  Danh tướng nước Ngụy, từng dánh bại Mã Siêu, Hàn Toại, lúc chiến tranh Thục Ngụy phụng mệnh đóng quân tại thành môn, bị Thục Tướng Hoàng Trung phục kích rồi chết

   

  "Chỗ mũi tên chỉ chính là lệnh của chủ công!"

 • Tào Nhân

  Chiến Xa

  Danh tướng nước Ngụy. Cả đời trải qua rất nhiều trận chiến. Tại trận Phàn Thành bị Quan vũ bao vây, được viện quân hỗ trợ đánh bại Quan Vũ.

   

  "Ta nguyện trở thành cái khiên, để bảo vệ cơ nghiệp!"

 • Tào Phi

  Chiến Xa

  Con trưởng của Tào Tháo, vị vua khai quốc nước Ngụy, trí tuệ thông minh, đọc nhiều sách. Sau khi đăng cơ, Tào Phi lật đổ và kết thúc hơn 400 thống trị nhà Hán.

   

  "Chủ công phải vượt cha ta, nếu không…"

 • Tào Tháo

  Kỵ Binh

  Năm đó thảo phạt Đổng Trác, rồi đánh bại Viên Thiệu, chiếm phương Bắc, lập nên cơ nghiệp nước Ngụy.

   

  "Ta thà phụ thiên hạ, cũng không để thiên hạ phụ ta!"

 • Trương Liêu

  Kỵ Binh

  Danh tướng nước Ngụy, vồn là thuộc hạ của Lữ Bố, sau quy thuận Tào Tháo, từng đánh bại 100.000 Ngô quân chỉ trong 800 bước tại trận Tiêu Dao Tân, uy trấn Giang Đông.

   

  "Ta là Trương Văn Viễn, ai muốn đấu với ta?"

 • Từ Hoảng

  Thương Binh

  Danh tướng nước Ngụy, chiến công hiển hách, từng cứu  Tào Nhân tại Phàn Thành và đánh bại Quan Vũ.

   

  "Cái rìu này đã lâu không được dùng rồi!"

 • Tào Thực

  Mưu Sĩ

  Con trai Tào Tháo, thông minh, có học thức, sau khi cha chết bị Tào Phi hãm hại, Tào Thực đã làm ra bài thơ thất tuyệt minh danh thiên cổ và được tha chết.

   

  "Anh em ruột thịt, sao nỡ hại nhau?"

 • Vu Cấm

  Kỵ Binh

  Danh tướng Ngụy Quốc, văn võ song toàn, anh dũng thiện chiến, nhưng bại dưới tay Quan Vũ tại trận Phàn Kinh.

   

  "Xe đi sai trảm, xe chậm trảm, xe dừng trảm!"

 • Trương Cáp

  Chiến Xa

  Danh tướng nước Ngụy, vốn là thuộc hạ của Viên Thiệu, sau đầu hàng Tào Tháo. 1 đời chinh chiến, dùng binh tài tình, được phong Ngũ Lương Tướng cùng Trương Liêu, Lạc Tiến, Vu Cấm, Từ Hoàng.

   

  "Địa hình ngoằn nghèo, dễ phục kích địch"

 • Nhạc Tiến

  Chiến Xa

  Danh tướng nước Ngụy, chiến công hiển hách, từng chống lại Ngô quân tại Hợp Phì với Trương Liêu, đơn phương độc mã đột kích Tôn Quyền, suýt nữa giết được Giang Đông Vương.

   

  "Ta nguyện xung phong phá trận!"

   

   

Chat với chúng tôi