• Điêu Thuyền

  Cung binh

  Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vốn là ca nữ của Tư Đồ Vương Doãn, làm Đổng Trác và Lã Bố trở mặt với nhau, Đổng Trác thất bại mà chết.

   

  "Chủ công, gặp Lã tướng chưa?"

 • Đổng Trác

  Thương Binh

  Cực kì trượng nghĩa, nhưng tàn sát vô kể, sau này trúng kế ly gián của Vương Doãn, bị Lữ Bố giết chết.

   

  "Haha, để ta khuấy đảo cái loạn thế này lên!"

 • Lữ Bố

  Kỵ Binh

  Võ nghệ siêu phàm, sức mạnh vô biên, chiến cứ Từ Châu, sau bị Tào Tháo thảo phạt, 1 mình đánh bại 6 mãnh tướng, cuối cùng bị Tào Tháo giết chết tại Bạch Môn Lầu.

   

  "Vô địch…cô đơn nhất đó!"

 • Viên Thiệu

  Thương Binh

  Từng thảo phạt Đổng Trác, chiếm đóng Ký Châu, Thanh Châu, Bính Châu, 2 năm sau khi bị Tào Tháo đánh bại tại trận Quan Độ thì bệnh chết.

   

  "Từ nay về sau, Hà Bắc Viên Vôn là hậu thuẫn của chủ công"

 • Mã Đằng

  Kỵ Binh

  Cha của Mã Siêu. Tính tình thẳng thắn, anh dũng hiếu chiến, có thế lực lớn ở Lương Châu, sau trúng kế của Tào Tháo mà mà chết.

   

  "Cho ta mượn 1 con ngựa, ta sẽ trả ngươi thái bình!"

 • Viên Thuật

  Cung binh

  Em của Viên Thiệu, dùng 3000 tinh binh để lấy ngọc tỉ và xưng đế, vì đại nghịch bất đạo bị chư hầu đánh dẹp, 2 năm sau thổ huyết chết.

   

  "Từ nay về sau, Hà Bắc Viên Vôn là hậu thuẫn của chủ công"

 • Trương Giác

  Mưu Sĩ

  Người sáng lập Thái Bình Đạo, vì triều đình thối nát nên thống lĩnh giáo chúng tạo phản, gọi là khởi nghĩa Hoàng Cân.

   

  "Hán triều diệt vong, chủ công làm chủ!"

   

 • Hàn Toại

  Chiến Xa

  Thủ lĩnh phản quân Dương Hồ, từng đánh bại Hoàng Phủ Tung, Trương Ôn, Đổng Trác, Tôn Kiên. Thảo phạt Tào Tháo để trả thù cho Mã Đằng nhưng trúng kế ly gián mà thất bại.

   

  "Thành bại đều do ta…"

Chat với chúng tôi