• Mạnh Hoạch

  Kỵ Binh

  Từng khởi binh tạo phản, tuy anh dũng nhưng thiếu mưu lược nên bị Gia Cát đánh bại nhiều lần, sau quy thuận Thục Hán.

   

  "Chủ công và thừa tướng ở đây, ta sẽ không 2 lời!"

 • Chúc Dung

  Cung binh

  Vợ của Mạch Hoạch, võ nghệ cao cường, giỏi dùng phi đao, nhiều lần được Gia Cát Lượng tha chết, sau quy hàng Thục Hán.

   

  "Nếu chủ công lại gần, ta bị thiêu cháy mất!"

 • Quan Bình

  Thương Binh

  Con trưởng của Quan Vũ, lập nhiều công lao cho Thục Hán , Quan Bình và cha bị bắt tại Kinh Châu, thề chết không đầu hàng, sau được phong làm Kiệt Trung Vương.

   

  "Ta xin góp khuyển mã để giết địch!"

 • Gia Cát Lượng

  Mưu Sĩ

  Tinh thông quân sự, trí tuệ vô song, từng ẩn cư ở Long Trung, sau giúp đỡ Lưu Bị, lập nước Thục, định tam quốc.

   

  "Ta nguyện 1 lòng tận tụy, thà chết không từ!"

 • Trương Tinh Thái

  Mưu Sĩ

  Trưởng nữ của Trương Phi, hoàng hậu Thục Hán, xuất thân tướng môn nên mắt và tai bị ảnh hưởng, tinh thông quân sự, khi Thục Hán dần lụt bại vẫn ở bên chồng Lưu Thiền.

   

  "Sao ta phải cứu ngươi? Thục quốc của ta…."

 • Hoàng Trung

  Cung binh

  Danh tướng Thục Hán, cung thuật xuất thần, tuy tuổi cao những vẫn 1 mình quyết chiến và giết chết Hạ Hầu Uyên.

   

  "Hãy xem cung mã thuật của ta"

 • Lưu Bị

  Thương Binh

  Vị vua khai quốc nước Thục, mang trí lớn, dưới sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng đã lập ra nước Thục.

   

  "Ta không đoán được kết cục…"

 • Mã Siêu

  Chiến Xa

  Danh tướng Thục Hán, cùng cha Mã Đằng trấn thủ Lương châu, sau bị Tào Tháo hại, Mã Siêu vì trả thù giết chết Tào Tháo và đi theo Lưu Bị.

   

  "Nơi quân lệnh chỉ, là nơi thiết kị của ta từng dẫm đạp!"

 • Nguỵ Diên

  Chiến Xa

  Danh tướng Thục Hán, từng đi bắc phạt cùng Gia Cát Lượng, sau khi Gia Cát chết khởi binh giết Dương Nghi, nhưng lại bị Mã Đại trảm chết.

   

  "Ta đột kích Tử Ngọ Cốc, giúp chủ công đoạt thiên hạ!"

 • Quan Vũ

  Kỵ Binh

  Danh tướng Thục Hán, từng chinh chiến tứ phương,trợ giúp Lưu Bị lập nên nước Thục, được hậu nhân phong làm "Võ Thánh".

   

  "Khi có tin của huynh trưởng, ta sẽ rời xa chủ công..."

 • Triệu Vân

  Thương Binh

  Danh tướng Thục Hán, vốn là thuộc hạ của Công Tôn Toản, sau theo Lưu Bị chinh chiến tứ phương, được phong Ngũ Hộ Thượng Tướng cùng Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu.

   

  Nay được tương phùng, có chết ta cũng không tiếc!

 • Trương Phi

  Kỵ Binh

  Danh tướng Thục Hán, võ nghệ cao siêu, tính nóng như lửa, căm thù kẻ ác. Từng ngăn cản truy binh của Tào Tháo, chặt đứt cầu, chục nghìn quân không ai dám đến gần.

   

  "Ê, Trương Dực Đức ở đây!"

 • Khương Duy

  Mưu Sĩ

  Danh tướng Thục Hán, trí tuệ vô song, từng đi theo Ngụy quân, sau được Gia Cát Lượng cảm hóa và trọng dụng.

   

  "Ta sẽ tận lực phò trợ chủ công!"

 • Mi Trúc

  Mưu Sĩ

  Minh sĩ Từ Châu, trung thành với Lưu Bị, sau đầu hàng Đông Ngô, Quan Vũ chết trận nên trong lòng hổ thẹn, không lâu sau thì bệnh chết.

   

  "Ta có tài đức gì, để chủ công đối xử vậy…"

 • Lưu Thiền

  Chiến Xa

  Con trai trưởng của Lưu Bị, được Triệu Vân cứu nên thoát hiểm. Tính tình lạc quan nhưng thiếu mưu lược. Sau khi Thục Hán diệt vong được phong làm An Lạc Công và qua đời ở Lạc Dương.

   

  "Thiên mệnh không ở thục, làm sao giờ?"

   

 • Trương Bao

  Chiến Xa

  Con trai trường của Trương Phi, lập nhiều chiến công cho Thục Hán, sau khi cha chết trận, được viện quân của Lưu Bị cứu, và quyết tâm trả thù cho cha.

   

  "Chủ công, hãy báo thù cho cha ta!"

 • Quan Hưng

  Chiến Xa

  Tướng lĩnh Thục Hán, con thứ của Quan Vũ, thông minh từ nhỏ, được Gia Cát trọng dụng. Sau khi cha và anh chết trận, Quan Hưng vẫn tiếp tục bảo vệ Thục quốc cùng nghĩa huynh Trương Bao.

   

  "Chủ công, hãy báo thù cho cha ta!"

 • Liêu Hóa

  Chiến Xa

  Tướng lĩnh Thục Hán, sau khi Quan Vũ chết đầu hàng Tôn Ngô, dùng kế giả chết để về Thục Hán.

   

  "Ta nguyện làm tiên phong!"

Chat với chúng tôi